Voice Digital

โทรประหยัด ทั้งภายในประเทศ และ โทรต่างประเทศ

Screen Shot 2559-07-24 at 18.48.59

สามารถลดค่าใช้จ่ายค่าโทรศัพท์ได้ 30% – 50%

รองรับการใช้งานทั้งระบบโทรศัพท์ Analog & Digital