Voice Digital

โทรประหยัด ทั้งภายในประเทศ และ โทรต่างประเทศ สามารถลดค่าใช้จ่ายค่าโทรศัพท์ได้ 30% – 50% รองรับการใช้งานทั้งระบบโทรศัพท์ Analog & Digital

Read more